EN

Miasta kreatywne vs. miasta kreowane

Autorka zdjęcia: Magdalena Szmytkowska

Tytuł

Miasta kreatywne vs. miasta kreowane. Wielowymiarowe doświadczenia polskich miast i kierunki ich rozwoju w erze postmodernizmu i gospodarki neoliberalnej na przykładzie miast średnich (od 100 do 250 tys. mieszkańców)

Fundator

  • Narodowe Centrum Nauki

Cele projektu

  • analiza przemian, dokonujących się w polskich miastach średniej wielkości (100-250 tysięcy mieszkańców) w okresie transformacji.
  • Wielowymiarowy i interdyscyplinarny charakter badań pozwoli na pełną interpretację środowiska miejskiego w aspekcie społecznego, ekonomicznego i przestrzennego rozwoju miast.

  • analiza działań władz lokalnych i prowadzonej przez nie polityki miejskiej, która w rezultacie przeprowadzonych badań społecznych, zostanie oceniona pod kątem skuteczności w zarządzaniu i współzarządzaniu miastem.
  • Projekt ma przynieść odpowiedź na pytanie, czy samorządy lokalne polskich miast średnich koncentrują swoje działania na polityce kreowania pozytywnego wizerunku miast, czy też są to odpowiednio zaplanowane mechanizmy w zarządzaniu, które mogą prowadzić do ukształtowania kreatywnego ośrodka miejskiego, mogącego skutecznie konkurować w sieci miast i być nie tylko miastem efektownym, ale efektywnym.

Okres realizacji

2011 – 2015

Osoby zaangażowane

Produkty

  • Szmytkowska M., 2017, Kreacje współczesnego miasta. Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  • Szmytkowska M., 2016, Realizacje urbanistyczne w mieście postindustrialnym i ich wpływ na kształtowanie ładu przestrzennego, Studia Miejskie, 22, 9-22.