EN

dr Joanna Skupowa

Stanowisko

Starszy wykładowca w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Zainteresowania badawcze

 • geografia osadnictwa ze szczególnym uwzględnieniem geografii miast

Projekty

Wybrane publikacje

 • Skup J., 2001, Gdynia. Osiedla bogactwa i biedy, [w:] I. Sagan, M. Czepczyński (red.), Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 189-194.
 • Skup J., Czepczyński M., 1999, Relikty gdyńskich slumsów w przestrzeni miejskiej [w:] J. Kaczmarek (red.) Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 63-67.
 • Skup J., Czepczyński M., 1999, Relikty gdyńskich slumsów jako przejaw dysharmonii ładu przestrzennego miasta, [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska (red.) (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta, Instytut Socjologii UŁ, Łódź, 227-233.
 • Skupowa J., 1998, Problemy rynku pracy [w:] H. Piekarek-Jankowski i M. Dutkowski (red.), Zespół miejski Gdyni. Przyroda – Gospodarka – Społeczeństwo, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk, 181-191.
 • Skup J., Niesyt J., Rzymowski S., 1995, Rola informacji statystycznej w regionalnych badaniach geograficzno-ekonomicznych, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, Statystyka Regionalna 45, Warszawa, 16-27.
 • Skup J., Niesyt J., Drwal J., 1995, Środowisko geograficzne i struktura przestrzenno-funkcjonalna miasta [w:] J. Banach (red.), Zarys dziejów Rumi, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 11-26.
 • Skup I., 1993, Geografia osadnictwa i ludności w ośrodku gdańskim w latach 1946-1991 [w:] Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918-1993, t. 1, Ośrodki naukowo-badawcze i ich dorobek, Łódź, 203-217.
 • Skup J., Niesyt J., 1992, Rozwój przestrzenno-gospodarczy Elbląga w aspekcie zmiany jego funkcji administracyjnej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica 17, Łódź, 169-180.
 • Skup J., 1989, Gdynia – geneza i rozwój nowego miasta, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica 11, 87-102.
 • Skup J., Ośko E., 1986, Niektóre przestrzenne aspekty dojazdów do pracy do portu gdańskiego, Zeszyty Naukowe BGiO, Geografia 15.
 • Skup J., Niesyt J., 1984, Związki przestrzenne aglomeracji gdańskiej z zapleczem w zakresie dojazdów do pracy, Czasopismo Geograficzne 55(2), 191-204.
 • Skup J., 1978, Współzależności w rozwoju przestrzennym portu i miasta Gdyni, Zeszyty Naukowe Wydziału BiNoZ Uniwersytetu Gdańskiego, Geografia 9, 109-117.